homehome.html
visievisie.html
training
over onsover_ons.html
contactcontact.html
achtste dagachtste_dag.html

Training


  1. Agressiebeleid en organisatiecultuur. Een brede kijk op enge dingen.

  2. Crisis Counseling Intervention (CCI)

  3. Hanteren van agressie

  4. Life Space Crisis Intervention (LSCI)

  5. Psycho-fysieke training: Wat agressie met jouw lichaam en denken doet (of is           het omgekeerd)?

  6. Persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV)

  7. Rots & Water. Psychofysieke training voor kinderen en jongeren.

  8. Supervisie

  9. Vorming op maat

  10. Open aanbod
Agressiebeleid en organisatiecultuur. Een brede kijk op enge dingen.

In deze vorming staan we stil bij het fenomeen van agressie en gaan we na hoe een organisatie vanuit een integrale en positieve benadering het probleem kan aanpakken. We verdiepen ons in het complexe samenspel van factoren en verbreden gaandeweg onze blik:  van de aanpak van het incident naar het werken rond een aangenaam leef-, leer- en werkklimaat. In dit proces benadrukken we dat werken rond agressie een continue opdracht is voor alle betrokkenen. De voorziening of school als organisatie staat centraal. Agressie kan men niet terugbrengen tot een individueel probleem van de jongere of de medewerker, maar we benaderen het als een probleem van de voorziening als geheel.

Hoewel elke medewerker mede verantwoordelijk is voor de aanpak van agressie, is het de taak van het beleid om de medewerkers een duidelijk kader aan te bieden waarbinnen ze kunnen handelen. Conflictsituaties en agressie-incidenten zijn immers stressvolle situaties en medewerkers beleven ze tegelijkertijd als moeilijk én belangrijk. Bijzondere aandacht voor dit fenomeen is op zijn plaats.

Tegelijkertijd streven organisaties er best naar om het probleem zo min mogelijk in de verf te zetten door maatregelen maximaal te integreren in het algemeen pedagogisch beleid en personeelsbeleid. Ze vertrekken hierbij zoveel mogelijk vanuit preventieve maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van het algemeen leef-, leer- en werkklimaat in de organisatie. We spreken over een integrale benadering van agressie. Omgaan met agressie behelst zowel agressiehantering, opvang en preventie als een verankering in het pedagogisch en personeelsbeleid van de organisatie.

Volgende thema’s komen tijdens de vorming aan bod:

1. Hanteren van agressie: we introduceren agressie als een defensieve reactie op een stressvolle gebeurtenis. We staan stil bij de definities en uitingsvormen van agressie, de opbouw van een incident, enz. Vervolgens vertrekken we vanuit de agressiecurve om nader in te gaan op (verbale) interventietechnieken. We schenken aandacht aan communicatie, lichaamshouding en lichaamstaal.

2. Opvang en herstel: aangezien we agressie niet volledig kunnen uitsluiten, bekijken we de mogelijkheden om zowel dader als slachtoffer op te vangen en besteden we aandacht aan het herstel van hun relatie. In dit deel benaderen we een agressie-incident als een traumatische gebeurtenis en we bieden vanuit deze achtergrond aanknopingspunten voor opvang en herstel.

3. Agressiebeleid vanuit een integrale benadering: van zodra we beschikken over voorgaande know-how  is het aangewezen om meer systematisch om te gaan met het probleem van agressie. We verkennen de verschillende elementen van een specifiek agressiebeleid, geven een aanzet in de ontwikkeling van procedures en gaan na op welke manier we preventief kunnen werken. We gaan tenslotte in onze preventieve maatregelen steeds verder weg van de problematiek van agressie en vragen ons af in welke mate het dagelijks samen-leven, samen-leren en samen-werken binnen de voorziening of school risicofactoren dan wel beschermende factoren bevat. We stellen dat de aanpak van agressie geworteld moet zijn in een streven naar een aangenaam leef-, leer- en werkklimaat én dat dit een continue opdracht is voor alle betrokkenen.

Gezien de focus op een brede benadering, is deze vorming voornamelijk gericht op een bewustwordingsproces bij de deelnemers. We vertrekken, naast de theoretische kaders, vanuit de ervaringen van de deelnemers en bouwen de kennis op vanuit de know-how en reflecties van de deelnemers. Ze worden uitgenodigd om in én met de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Deze vorming biedt zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie een breed kader inzake het omgaan met agressie. Het omvat de uitgangspunten (concepten, modellen, inzichten) die aan de basis liggen van de andere trainingen van ACHT.

Doelgroep

Leidinggevenden, zorgcoördinatoren, …

Hulpverleners, leerkrachten, ...


Crisis Counseling Intervention (CCI)

Bij advies- of probleemoplossende gesprekken kunnen beide gesprekspartners soms met tegenstrijdige belangen op de proppen komen. Hoewel beide het beste met het kind voor ogen hebben, kunnen de meningen – schijnbaar – lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo kan het voor een ouder moeilijk zijn om pedagogische zorg te delen met een professional en buitenstaander.  Soms is het voor de hulpverlener een hele klus om in een verhaal ook nog de kwaliteiten van de ouder te herkennen. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag en het gebeurt dat dit leidt tot een agressieve uithaal.  Deze situatie maakt het geplande gesprek  onmogelijk.  Met de methode van CCI neem je een zijweg om het verhaal van de cliënt beter te begrijpen.

Wacht niet te lang om je koers te wijzigen. Let op kleine signalen die wijzen op spanning en ga er vanuit dat je rond gevoelige thema’s per definitie in conflict met elkaar  komt. De hulpverlener is, vanuit het perspectief van de ouder, nooit zorgend, warm of ouderlijk genoeg. De cliënt is, vanuit het perspectief van de hulpverlener, nooit competent of objectief genoeg. Ook al heb je hetzelfde doel voor ogen, dan nog zit ieder op een andere stoel. Probeer je cliënt met zijn persoonlijk verhaal te ontmoeten.

Doelgroep

Contextbegeleiders, CLB medewerkers, leerkrachten.

Notie van LSCI is een extra troef.

Duur

Min: 6 uren; max 12 uren


Hanteren van agressie

In een confrontatie met agressief gedrag is de eerste bekommernis van een hulpverlener of leerkracht steeds “hoe kan ik dit gedrag hier en nu stoppen?”. Men zoekt een uitweg voor het huidige conflict waarin men samen met de jongere verzeild geraakte. In een  adequate aanpak verwachten we echter niet enkel dat het negatief gedrag afneemt, maar ook dat onze relatie met de jongere zo min mogelijk geschaad wordt. Moeten we dan vooral kordaat en krachtig optreden of moeten we veeleer begrip opbrengen voor de situatie van de jongere en inspelen op achterliggende emoties?

In deze vorming benaderen we agressief gedrag van jongeren als een defensieve reactie op een stressvolle gebeurtenis. Agressie als betekenisvol gedrag in een circulair proces, waarbij oorzaak en gevolg geen vaste punten zijn. Vanuit het standpunt van de jongere kan men agressie zien als een oplossing. Het is evenwel niet de beste oplossing, doch eentje met nadelen voor de omgeving en de jongere zelf.

We belichten het fenomeen van agressie enerzijds vanuit een lichamelijke component - weerspiegeld in de agressiecurve -  en anderzijds vanuit een emotioneel-cognitieve component - weergegeven in de conflictcyclus. Vanuit beide modellen bestuderen we de opbouw van een conflict of agressie-incident, dat ons vervolgens een kader biedt om interventies te ordenen.

In deze vorming gaan we voornamelijk in op verbale interventies. Het belangrijkste middel in de aanpak van agressie blijft immers de dialoog. We schenken aandacht aan communicatie, lichaamshouding en lichaamstaal. We gaan op zoek naar een aanpak die ruimte biedt en stressverlagend werkt. We gaan na in welke fase van het incident men nog ruimte kan laten voor onderhandelingen, wanneer men best inspeelt op achterliggende gevoelens en op welke momenten men een situatie beter krachtig coupeert.

Interventies hebben niet louter het stoppen van het negatief gedrag als doel. Tijdens de interventies heeft de hulpverlener of leerkracht ook aandacht voor de leerkansen in het incident. Het uitbreiden van de vaardigheden van de jongere is een belangrijk doel. Ervoor zorgen dat de jongere controle houdt over zijn gedrag, hem laten beseffen dat hij de keuze heeft om zus of zo te reageren en zich niet te laten controleren door anderen. Nieuwe vaardigheden en alternatieve oplossingen ontdekken. In het verlengde hiervan gaan we tijdens deze vorming ook na hoe men als team kan kijken naar persisterend probleemgedrag.

Deze vorming biedt een algemeen kader voor de aanpak van agressief gedrag. Voor specifieke verbale methodieken verwijzen we naar de trainingen LSCI en CCI. Voor fysieke agressiehantering verwijzen we naar de vorming Persoonlijke en Teamgerichte veiligheidstechnieken.

Doelgroep

Hulpverleners, leerkrachten, enz.


Life Space Crisis Interventie (LSCI)

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis.
Als een kind / jongere door een stressvol incident in conflict komt met leeftijdsgenoten, opvoeders of leerkrachten kan dit gepaard gaan met heftige emoties. LSCI levert een procedure om gericht met die emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend werkt of zelfdestructief gedrag veroorzaakt. (Uit: Long, N.J., Wood, M.M. & Fecser, F.. 2003, Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Tielt, Lannoo.)
De doelstelling van LSCI ligt hierin om het gedrag te veranderen, de angst te reduceren, het zelfwaardegevoel te vergroten en het inzicht in het gedrag van anderen te bevorderen.

Deze training is bedoeld voor hulpverleners (opvoeder-begeleiders, orthopedagogen, therapeuten, …) die jongeren begeleiden in een ambulante, semi-residentiële of residentiële setting.
Een tweede groep waarvoor deze training is bedoeld zijn de leerkrachten en leerlingbegeleiders en dit zowel in het reguliere als het buitengewoon onderwijs.


De cursus wordt  gegeven door Benny Leesen.

Vanaf 2005 werkte hij mee met Franky D’Oosterlinck als co-trainer in LSCI.

Op 9 juli 2007 behaalt hij het certificaat van senior trainer in LSCI (Columbus OH, VS)De training wordt op 6 dagen gegeven.


Psycho-fysieke training: Wat agressie met jouw lichaam en denken doet

(of is het omgekeerd)?

Een verzuurde sfeer, spanningen, conflicten, … of je nu al jaren in het vak staat of net aan de job begint, het doet iets met je. Een jongere die agressief uit de hoek komt, overtreedt jouw grenzen en dwingt ook jou tot een defensieve reactie. Het overtreden van grenzen triggert je en brengt een aantal natuurlijke reacties op gang. Je wordt onrustig, je hart gaat sneller slaan, je geraakt geïrriteerd en je stem klinkt luider dan anders. Dit is normaal. Je wordt gestuwd door adrenaline en je gedachten gaan met je aan de haal.

Zelfbeheersing en zelfvertrouwen zijn uiterst belangrijke elementen in het werken met kinderen en jongeren (met emotionele en gedragsproblemen). Deze elementen komen echter snel onder druk te staan. In moeilijke situaties krijg je al te makkelijk de raad om kalm te blijven en je lichaamstaal te beheersen. Het komt er dan op aan een goed evenwicht te bewaren tussen grenzen stellen en een luisterend oor bieden, tussen assertiviteit en begrip, tussen de groep en het individu. Maar hoe doe je dat?

In deze vorming gaan we er vanuit dat ons handelen sterk verbonden is met de manier waarop we denken en de wijze waarop we er staan. We vertrekken vanuit de lichamelijke component om vervolgens vanuit een verhoogd lichaamsbesef te werken naar meer zelfinzicht en zelfbesef. De deelnemer leert zijn lichaamshouding, emoties en zelfreflectie herkennen, controleren en versterken. We leren bovendien hoe we op een ontspannen manier grenzen kunnen stellen zonder onszelf en de ander uit het oog te verliezen.

De training wordt opgebouwd rond een variatie aan bewegingsoefeningen en groepsgesprekken.

Doelgroep

Hulpverleners, leerkrachten, ...


Persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV)

Hoewel we in onze visie steeds vertrekken vanuit een dialoogmodel, vinden we het belangrijk dat hulpverleners en leerkrachten fysiek kunnen ingrijpen bij gewelddadige situaties. Verbale interventies zijn vaak onvoldoende efficiënt in situaties waarin de jongere niet meer voor rede vatbaar is. Time-out is op dergelijke momenten meer aangewezen. De veiligheid van de agressor, het potentieel slachtoffer en de omstanders is prioritair. Soms is het noodzakelijk jezelf te bevrijden of is het aangewezen om fysiek te interveniëren. Niet om het even hoe: veiligheidstechnieken vereisen specifieke trainingen én een duidelijk agressiebeleid. Veiligheid en humaniteit staan in dit beleid centraal.

Het uitgangspunt van de training PTV is “hoe kunnen we binnen een pedagogische setting het fenomeen geweld zodanig hanteren dat alle betrokkenen er zo weinig mogelijk schade van ondervinden?”. Vooreerst schenken we aandacht aan onze veiligheidshouding, hebben we oog voor mogelijke vluchtwegen en benaderen we het conflict vanuit een open houding. We werken vanuit een houding van geweldloze weerbaarheid en behouden ten allen tijde de mogelijkheid tot dialoog. We handelen steeds vanuit een gestructureerde opstelling met duidelijke afspraken tussen de hulpverleners en maken enkel gebruik van anatomisch verantwoorde technieken.

In deze training oefenen we zowel persoonlijke als teamgerichte veiligheidstechnieken. Een persoonlijke veiligheidstechniek heeft als doel om op een gecontroleerde manier een aanval af te weren, los te komen uit een greep en jezelf in veiligheid te brengen. Je stapt steeds uit de situatie en neemt onmiddellijk een veilige afstand t.o.v. de agressor.

Een teamgerichte veiligheidstechniek is een concrete handelswijze die een team toelaat de agressor onder controle te krijgen en hem naar een veilige ruimte over te brengen. De techniek kent een vast verloop en wordt opgenomen in een procedure.

De toepassing van PTV-technieken wordt gekaderd binnen een integraal agressiebeleid. Een klimaat waarbinnen de mogelijkheid bestaat om grondig en kritisch te reflecteren over alles wat met agressie- en conflicthantering te maken heeft, is een noodzakelijke voorwaarde.

De PTV-trainingen gebeuren in samenspraak met Jeroen Cottenie (PC Caritas, Melle).

Doelgroep

Hulpverleners, leerkrachten, …


Rots & Water. Psychofysieke training voor kinderen en jongeren.

Jeugdhulpverlening en onderwijs bestaan grotendeels uit gesprekken tussen volwassenen en kinderen. Kinderen en jongeren uiten hun gevoelens en gedachten echter vaak via lichaamstaal, spel en tekeningen. Bijgevolg werken we vanuit ACHT ook met non-verbale en creatieve methodieken. Eén van de gehanteerde methodieken is Rots & Water.

Rots & Water is een weerbaarheidstraining waarbij kinderen en jongeren bewust worden van hun eigen kracht. Ze leren opkomen voor zichzelf en tegelijkertijd respect hebben voor anderen. De onderwerpen die behandeld worden zijn ondermeer: gronden, centreren en focussen, herkennen van je buikgevoel, leren ‘stop’ zeggen, lichaamstaal herkennen en gebruiken, een gevecht vermijden, hulp leren vragen, omgaan met pesten en groepsdruk. Het geeft een aantal handvatten om zich aan vast te houden als het moeilijk wordt.

De drie belangrijkste elementen van Rots & Water zijn zelfbeheersing (het leren beheersen en richten van kracht en energie), zelfreflectie (stilstaan bij gedachten en emoties) en het versterken van zelfvertrouwen (bewust worden van eigen capaciteiten en wensen, zelfrespect, grensgevoel, …).

De training bestaat uit lichaamsoefeningen en spelletjes, ondersteund door kringgesprekken. Op die manier leren de kinderen hun lichaamshouding, emoties en zelfreflectie herkennen, controleren en versterken. Kinderen worden ervan bewust gemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een ‘stevige rotshouding’ of een ‘soepele waterhouding’, dan wel een mengeling ervan.

Rots en water zijn twee symbolen die vertellen waar de training over gaat. De rots staat voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Je staat er. Je weet wat je wil en je komt op voor jezelf. Het water geeft aan dat je er ook voor de ander wil zijn en soms je eigen idee even aan de kant wil schuiven. Je beseft dat je niet alleen door het leven kan gaan en je hebt respect voor de mensen om je heen.

Grondlegger van Rots & Water

Freerk Ykema (NL) is lange tijd leraar lichamelijke opvoeding geweest, maar heeft nu zijn eigen Rots en Water Instituut (Gadaku Instituut). Hij gelooft dat kinderen en jongeren veel kunnen, als ze maar naar hun eigen lichaam luisteren.

Modules

Sessie(s) voor jongeren

Wanneer we met een groep eenmalig aan de slag gaan, spreken we van een introductiesessie. We laten kinderen en jongeren spelenderwijs kennismaken met de basis van Rots en Water.

Wil je het lichaamsbesef van kinderen en jongeren echter versterken en in reflecties verankeren, dan zijn meerdere sessies aangewezen. Aan de hand van verscheidene oefeningen en kringgesprekken bouwen we aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Tweedaagse aan zee

Soms is het ook leuk om er met de groep eens op uit te trekken en intensief bezig te zijn. We voorzien dan ook een Rots en water tweedaagse aan zee. Als het weer het toelaat, organiseren we zeker en vast een sessie op het strand. In samenspraak met jouw organisatie voorzien we een dagprogramma en accommodatie.

Eén Dag Introductie Training (EDIT)

De EDIT is bedoeld om teams en organisaties te introduceren in de werkwijze en doelstellingen van het Rots & Water-programma. In één dag maken de teamleden kennis met de basisoefeningen en het referentiekader van het programma.

Een EDIT gebeurt steeds in samenspraak met het Gadaku Instituut / Rots en Water NL.

Driedaagse training

In de driedaagse opleiding komen alle elementen van Rots & Water uitgebreid aan bod. De deelnemers worden als het ware drie volle dagen ondergedompeld in het Rots & Water-programma. Deze training stelt hen in staat met het gehele programma aan de slag te gaan binnen de pedagogische setting waarin ze werkzaam zijn.

De driedaagse basistraining wordt gegeven door de grondlegger van het Rots & Water programma, Freerk Ykema.

Het Gadaku Institute / Rots en Water NL zorgt voor de certificaten die na afloop van de training aan de deelnemers worden uitgereikt.


Supervisie

Aan de hand van intervisie- en supervisiemodellen bieden wij de mogelijkheid  om reflectie  een formeel kader te geven.

Enkele invalshoeken :

•persoonlijk levensverhaal en de invloed hiervan op je professioneel functioneren; 

•persoonlijke visie ontmoeten in  die van je team/organisatie;

•de zoektocht naar een agressiebeleid als toetssteen voor je organisatiecultuur;

•…


Afhankelijk van de vraag kan de supervisie gebeuren in subgroep, team of inhoudsgroep.

Het doel van dit reflectieproces is om de draagkracht van jezelf en je team te bevorderen en  je professioneel rendement te optimaliseren.

Doelgroep

Hulpverleners, leerkrachten, …


Vorming op maat

Het is best mogelijk dat bovenstaande vormingen niet afdoende aan de noden van jouw organisatie voldoen. Je wordt namelijk geconfronteerd met een specifieke problematiek , je wil een korte introductie aanbieden of net een langdurig proces met een team doorlopen. Alle trainingen kunnen daarom ook op maat van jouw organisatie uitgewerkt worden.

Het kan ook zijn dat je met jouw organisatie al een heel eind op weg bent. Misschien beschik je over een agressiebeleid en genoot je reeds meermaals een opleiding. Een verdiepingsdag, supervisie of casusbespreking zou dan een welkome opfrissing kunnen betekenen.

Bij vorming op maat en supervisie vertrekken we steeds vanuit een concrete vraag, probleemstelling of ervaring vanuit het werkveld. Samen zoeken we naar de meest efficiënte weg om een antwoord te formuleren dat past in het pedagogisch kader en personeelsbeleid van jouw organisatie.


Bij meerdaagse vormingen voorzien we een verkennend gesprek in functie van de organisatiedoelen en eventuele individuele doelen. Desgewenst maken we tevens afspraken omtrent de terugkoppeling.

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

http://www.achtraining.be/acht/training.html
programmaprogr..html